•  Personsäkerhet

   

     Personsäkerhet

   

      Normer!

   

   I BBR 94, B:313 står följande kravtext:

   

   "Glasytor som är oskyddade och så belägna att personer kan komma i kontakt med dem, skall utformas så att risken för personskador begränsas. Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar, skall vara tydligt markerade".

   

   

   Kan man då använda vanligt glas i dörrar och fönster när glas monteras under angivna höjder från golv ? Svar: Nej!

   

   Eftersom det i normen under rådtext står följande:

   

   "Glas med brottskaraktär som inte ger upphov till skärskador"

   

   

   Vanligt planglas utgör vid brott oftast klar risk för skärskador. Därför bör härdat eller laminerat glas användas.

   

   

   Härdat eller laminerat glas ?

   

   Härdat glas kan användas när inte nivåskillnad förekommer mellan de båda sidorna om dörren, fönstret, räcket etc. Vid nivåskillnad 0,5 M eller större skall laminerat glas användas som förhindrar genomfall. När krav på större slagtålighet föreligger från någon sida kan ett härdat glas ingå i laminatet.

   

   Säkerhetsklasserna F1 - F3 innebär att glasen provas med en "fallande" provningskropp från olika avstånd.

   

   

   Råd:

   

   Använd alltid glas som klarar högsta klassen F3 då man ju inte vet från vilket avstånd en person kan falla (snubbla etc) mot glaset.

   

   F3 innebär minimum 4mm härdat glas.

   Alt.Minimum 3+3mm glas laminerade med tredubbel folie (1,14mm)

   

  •  Inbrott

   

     Inbrott

   

   Vid inbrott försöker man ofta ta vägen via glaset, fönstren. Så kallade

   "smash-and-grab" kupper sker genom glasenheten. Kraven på motstånds-

   säkrare glas ökar allt efter typ av butik - lokalitet: Radio-TV-butiker, juvelerare, postkontor, banker, privatbostäder med dyrbara inventarier etc.

   

   Skyddsklasser ( testas med att antal hugg från en "yxmaskin" )

   

   

  B1 30 - 50 yxhugg *c:a 12 - 20mm laminerade glas

  B2 51 - 70 yxhugg     c:a 20 - 30mm laminerade glas

  B3    över 70 yxhugg     c:a 25 - 35mm laminerade glas

   

  * Varierande totala tjocklek på glasenhet beror på olika

   fabrikat och uppbyggnad av glaspaketet.

   

   Det finns även fyra klasser när det gäller säkerhetsdörrar.

   

   Här finns också glas som klarar dessa krav. Även här är det fråga om laminerade glas och tjocklekarna på glaspaketen varierar något beroende på fabrikat.

   

   

   Tag alltid reda på vilka krav som är ställda;

   

   Försäkringsbolagens krav

   Stöldskyddsföreningen (RUS-bestämmelser)

   Myndigheter

   Klass B1 - B3

   Svensk standard SS 224425

   Säkerhetsdörrar klass 1 - 4

   

   Vet vi kraven så har vi alltid glasen !

   

   

   Glöm ej att larmfunktion oftast går att kombinera med inbrottsskyddande glas. Även andra krav går att kombinera; så som skydd mot värmeförluster, buller, solinstrålning mm.

   

  •  Vandalism

   

  Vandalism

   

  Förstörelse, stenkastning, inbrott i kiosker, butiker och bostäder

   ökar tyvärr alltmer. För att skydda sig mot sådan åverkan används laminerade glas, ibland i kombination med härdat glas. Även larmfunktion kan byggas in i glasen.

   

   Skyddsklass enligt norm är A1 - A3.

   

   Glasen klassas med hjälp av en stålkula som får falla från olika höjder.

   

  A1 = 3,5 Meters fallhöjd

   

  A2 = 6,5 Meters fallhöjd

   

  A3 = 9,5 Meters fallhöjd

   

  Stålkulan väger 4 kg och skall träffa glasen tre gånger utan att den går igenom.

   Dessa klassade glas är laminerade med en tjocklek på 9 - 10mm (tjockleken kan variera på grund av olika fabrikat)

   

  • Beskjutning

   

    Beskjutning

   

  Kraven på att skydda personer mot beskjutning bakom glas i

   byggnader och även bilar har med åren tyvärr ökat. I dag följer

   vi i Sverige en klassindelning enligt tyska DIN-normer som delar in kraven på glasen i fem klasser sedda mot olika vapen och ammunition: C1 - C5

   

   

  Vapen / Ammunition      Klass        Glas

   

  9 mm handeldvapen        C1             SA ca: 20mm

                                                                AF ca: 25mm

   

  357 Magnum                      C2            SA ca: 22mm

                                                                 SF ca: 30mm

   

  44 Magnum                        C3            SA ca: 30mm

                                                                 SF ca: 45mm

   

  7,62 x 51 AG3                     C4             SA ca: 45mm

                                                                  SF ca: 60mm

   

  AG3 Hård kärna                C5             SA ca: 60mm

                                                                  SF ca: 70mm

   

   

  * SA = splitteravgång, SF = splitterfritt

   Tjocklekar på glaspaket kan variera på grund av fabrikat.

   

   *SA = splitteravgång; Projektilen stannar i glaspaketet men små glasskärvor kan

   " spruta ut" på andra sidan glaset. Splitteravgång kan tillåtas

   då personer ej vistas omedelbart bakom glasen.

   

   *SF = splitterfritt; Vistas man nära glasen krävs splitterfritt glas. Man applicerar

   en extra glasenhet bakom den skottsäkra delen som fångar

   upp eventuellt splitter. Även plastfilmer används.

   

  Skottåliga glas är laminerade och kan byggas ända upp till ett antal av 6 - 7 glasskivor med olika tjocklek av plastfolier mellan glasen. Provning sker för de olika klasserna, fastställda vapen och ammunition, genom beskjutning, från bestämda avstånd och antal kulor.

   

   I Sverige har man tidigare enbart haft en klass som kallats "skottsäker" (klass C4 = höghastighetsvapen typ AK 4). Detta med fem beskjutningsklasser kan tyckas onödigt, för vem kan i förväg bedöma vilken typ av vapen som kommer att användas.

   

   Skottåliga glas går även att "Kombinera" så att även andra funktionskrav uppfylles. Ljudisoleringen är redan mycket god i alla beskjutningsglas.

   

  • Explotion

   

     Explotion

   

   Vanliga glas klarar inte att motstå trycket från en sprängladdning.

   Glasen trycks in i byggnaden och kan orsaka förödande skador på

   personer och inredning.

   

   Här används laminerade glas som testats och klassats i klass D1 - D3. Glasen klassas efter det tryck de kan motstå på ett avstånd av 20m från explosionsstället. Tre olika trycknivåer används: 0,5 bar, 1,0 bar och 2,0 bar (D1 - D3).

   

   

  D1 Laminerat glas = ca: 10 mm Tjocklek

   

  D2 Laminerat glas = ca: 25 mm Tjocklek

   

  D3 Laminerat glas = ca: 50 mm Tjocklek

   

  Utöver skydd mot explosioner får man här även en viss skottålighet, ett gott inbrottsskydd och god ljudisolering. Även ytterligare funktioner kan "byggas in".

   

   Man skyddar sig inte enbart för planerade attentat. I industrier kan vissa olyckshändelser utsättas med explosioner i förråd, verkstadslokaler mm, med gastuber etc. (Nobels industrier Karlskoga har upplevt detta).

   

  • Bestrålning

   

     UV-Strålning & Röntgenstrålning

   

   Den ultravioletta strålning som bleker textilier, papper, möbler mm går till

   största delen genom vanligt glas. Denna strålning går att bromsa och det

   med glas som utseendemässigt inte går att skilja från "vanligt glas".

   

   Det är laminerat glas med en speciell UV-bromsande folie mellan glasen. Samtidigt som blekningsrisken elimineras ökas skyddet mot personskador, vandalism och inbrott. Glasen kan även förses med larm och andra funktioner.

   

   Glasen används ofta vid muséer, arkiv mm. Byggnader med värdefulla föremål, papper som ej får utsättas för blekning.

   

   Röntgenstrålning

   

   Röntgenstrålningen kan medföra allvarliga skador vid stora doser. De som arbetar med röntgen på sjukhus och på tandläkarmottagningar utsätts för denna risk. Denna farliga strålning bromsas med glas som innehåller stor blyhalt. Glasen finns i olika tjocklekar. Vanligtvis används för sjukhusröntgen och tandröntgen glas som är 7-8mm tjocka.